REGLEMENT

H A V N E R E G L E M E N T

1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
a) Havnereglementet gjelder for GBF’s havneområde.
b) Båtplass tildeles av GBF v/styret etter søknad.
c) Styret skal fordele ledige plasser.
d) Søknaden skal inneholde opplysninger om båtens lengde, bredde, registreringsnummer samt forsikring (ansvarsforsikring/selskap).
e) Båtplass som tildeles kan ikke overdras, fremleies eller lånes bort. Styret disponerer plasser som ikke benyttes og leier disse bort midlertidig mot leiepris som fastsettes av styret. De som leier plasser midlertidig, plikter å ta de vakter og dugnader som kommer i leieperioden.
f) Den tildelte plass skal være fast, men styret/havnekomiteen kan bytte om tildelt plass dersom dette er nødvendig for havnens utnyttelse. Ny plass skal ikke utgjøre økt utgift for båteier.
g) Ved salg av båt, kan innskyter beholde plassen inneværende sesong pluss ett år. GBF v/styret disponerer den ledige plassen.

2. BÅTEIERS RETTIGHETER
a) Bruksrett til anvist plass på vannet.
b) Bruksrett til anvist opplagsplass.
c) Tilgang til ferskvann og strømuttak.

3. BÅTEIERS PLIKTER
a) Båten skal fortøyes med tauverk som passer til båtens størrelse og minst 2 stykker gummi strekkavlastere mot land/brygge. Det skal alltid benyttes fendere, og båten må fortøyes slik at ingen del av den (baugspyd eller pullpit o.l.) stikker inn over bryggekant, eller er til sjenanse for manøvrering i havna.
b) Båteieren har ansvar for enhver skade, båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester, volder på bryggeanlegg, andre båter eller utstyr forøvrig i havna.
c) Båteieren plikter å medvirke til og holde god orden i havna. Det må ikke drives båtpuss som sjenerer øvrige brukere, og det må ikke forekomme tilgrising av brygger eller havneområde med søppel, oljesøl, maling o.l.
d) Største båtbredde må ikke være større enn båtplassens bredde.
e) Joller må henlegges på det sted styret/havnekomiteen anviser. Små joller som ikke overstiger båtplassens bredde, kan fortøyes på tvers akter på hovedbåten. Dette må ikke være til hinder for annen ferdsel.
f) Båteier plikter å ta de vakter og dugnader som pålegges i havna. Dette gjelder også for de som har stilt sin plass til havnekomiteens disposisjon, hvor det ikke er funnet noen midlertidig leietaker.
g) Ved uteblivelse på oppsatte vakter betales det til enhver tid gjeldende gebyr, jfr. avgiftsregulativet.


R E G L E R F O R I N N S K U D D S P L A S S E R

Gjeldende regler for innskuddsplasser i Glassverkets Båtforening. Drammen 15.04.97
1. EIERSKAP
GBF er den formelle eier av havnen med utstyr, men innskyter/leier av båtplass har den fulle bruksrett så lenge leieforholdet opprettholdes. Statutter og reglementer i denne forbindelse gjelder uavkortet. Se punkt 1g i havnereglementet.

2. OPPHØR AV LEIEFORHOLD
Ved opphør av leieforhold skal båtplassen tilbakeføres GBF v/styret, som administrer alle praktiske saker angående leieforhold. Oppsigelse av båtplass må skje innen 31.12. Tilbakebetaling skal gjøres innen 01.08. påfølgende år.

3. DISPONERING AV BÅTPLASS
Innskyter/leier kan ikke inngå avtaler om fremleie/utlån av sin båtplass.

4. BYTTE AV BÅTPLASS
Ved bytte av båtplass skal innskyter/leier få godtgjort eller betale, mellomliggende beløp etter retningslinjer gitt i punkt 5

5. OPPGJØR
Innskuddsbeløpene reguleres av styret. Ved endring av båtplassens bredde skal godtgjørelse/betaling utgjøre differansen mellom dagens beløp og betalt innskudd. Oppgjør ved opphør av leieforhold skjer etter innskuddspris pr. dato da innskudd ble innbetalt. Innskuddet avskrives med 1/10 hvert år til kr. 0 etter 10 år. Året følger kalenderåret.

Styret i Glassverkets Båtforening